WeatherLoony
ראשי  |  מפות נתונים  |  הגשם הבא  |  מחשבון  |  משקעים באל-רום  |  קישורים  |  Email


מחשבון לרום השלג ואינדקס סופות רעמים

מחשבון זה מאפשר להעריך את הסיכויים לירידת שלג בגובה כזה או אחר מנתוני מפות לטווחים הגדולים מ-72 שעות (72 שעות הן הטווח המקובל שבו מתחילים המודלים לתת תחזיות לטמפרטורה במפלסים השונים). בכל מקרה, חיזוי שלג לאזורנו הנו בעייתי גם בטווחים קצרים ולכן יש להתייחס את הפלט של מחשבון זה כאל הערכה גסה בלבד.


הזן את גובה שכבת 500mb (במטרים):

הזן את הלחץ הברומטרי בגובה פני הים (במיליבר):

הקלק כדי לחשב את רום השלג:

עובי שכבת 500-1000 (במטרים) הוא:

רום השלג היציב הצפוי (במטרים) הוא*:

אינדקס סופות רעמים** הצפוי (במעלות צלזיוס) הוא: .

*בעת מעבר CB רום השלג צפוי להיות נמוך יותר ב-100-200 מטרים.

**אינדקס סופות רעמים הוא מדד לעוצמת הגשם/שלג הפוטנציאלית. להלן טבלה המפרשת את הערכים:

ערך אינדקס סופות רעמים עוצמת הגשם הצפויה
מתחת ל-20 לא צפויים משקעים
20-23 טיפטוף עד גשם קל
23-25 גשם מקומי שעשוי להיות חזק לפרקים
25-27 גשם חקלאי, סופות רעמים בודדות
למעלה מ-27 מימטרים פזורים, סופות רעמים וברד

יש להדגיש כי אינדקס סופות רעמים מבטא פוטנציאל: ירידת משקעים ואופיים תלויים גם בחתך הלחות של האטמוספירה וברציפות מפל הטמפרטורה עם הגובה.

ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר כך אינדקס סופות רעמים יהיה פחות משמעותי בהשפעתו על עוצמת המשקעים.

טבלת גבהים בארץ
 .

צילום: שאול נשיץFruitSens Inc. © 2005-2006.
zerospacer